Het FIT-HIP onderzoek toetst of gerichte behandeling van valangst gedurende de revalidatie fase helpt om de valangst te verminderen en het herstel van het lopen en het functioneren na een heupbreuk te verbeteren. Maar wat is valangst eigenlijk en waarom is behandeling hiervan van belang?


VALANGST


Na een heupbreuk zijn veel mensen bezorgd om (opnieuw) te vallen. Dit noemen we met een groot woord valangst. Meer dan de helft van de mensen die revalideren binnen de geriatrische revalidatie zorg (GRZ) heeft valangst. Maar valangst komt niet alleen voor na een heupbreuk. Wist u dat onder de ouderen die zelfstandig thuis wonen, de helft valangst heeft? En dat een groot deel van de mensen met valangst (lichamelijke) activiteit of inspanning vermijdt als gevolg van die valangst?


Valangst heeft nadelige gevolgen. Mensen kunnen geneigd zijn om lichamelijke activiteiten te gaan vermijden, om op dat moment op die manier het risico op vallen te verkleinen. Maar daardoor verslechtert juist de spierkracht, conditie en balans. Hierdoor neemt de kans om te vallen juist toe. Ook kan valangst ertoe leiden dat men minder onderneemt en minder onder de mensen komt. Het sociaal leven wordt beperkt.


Specifiek voor de situatie na een heupbreuk, is uit onderzoek gebleken dat mensen met valangst minder goed herstellen dan mensen die geen valangst hebben. Er wordt bij valangst minder tijd besteed aan lichamelijke activiteiten. Gerichte behandeling van valangst zou het herstel na een heupbreuk daarom kunnen verbeteren. Dat is de aanleiding geweest voor het FIT-HIP onderzoek.ONDERZOEK


Het FIT-HIP onderzoek is een medisch wetenschappelijk onderzoek die de behandeling van valangst bij mensen die revalideren na een heupbreuk onderzoekt. Dit onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).


Het onderzoek wordt georganiseerd vanuit het LUMC en uitgevoerd op elf geriatrische revalidatie afdelingen van verpleeghuizen. De FIT-HIP onderzoeksgroep heeft een behandeling ontwikkeld specifiek voor mensen die na een heupbreuk revalideren binnen de geriatrische revalidatie zorg (GRZ).


In dit onderzoek wordt onderzocht of de FIT-HIP behandeling effectief is in het verminderen van valangst en in het verbeteren van lopen en balans. Ook wordt onderzocht of dit behandelprogramma goed uit te voeren is voor patiënten en voor het behandelteam. En hoe de kosten zich verhouden tot de huidige zorg.


Dit onderzoek vergelijkt de reguliere geriatrische revalidatie zorg met de FIT-HIP behandeling als toevoeging op de reguliere zorg. Zes van de elf deelnemende GRZ afdelingen hebben de FIT-HIP behandeling aangeboden en vijf afdelingen alleen de reguliere geriatrische revalidatie zorg. Door loting bepaald welke afdelingen de FIT-HIP behandeling konden aanbieden. De medewerkers van deze afdelingen werden van tevoren geschoold om de FIT-HIP behandeling te kunnen geven.


Om de invloed van verwachtingen van wel/ geen behandeling op de onderzoeksresultaten te beperken, werd aan deelnemers niet verteld of zij de FIT-HIP behandeling zouden ontvangen. De  onderzoekers die metingen afnamen bij de deelnemers, waren wisten ook niet welke locaties de FIT-HIP behandeling aanboden.


In de periode maart 2016 – januari 2017 was het mogelijk om deelname te starten aan het onderzoek. Alle deelnemers zijn inmiddels uit de revalidatie ontslagen en worden binnen het onderzoek tot zes maanden na het ontslag uit de revalidatie vervolgd. 
BEHANDELING


De behandeling die in dit onderzoek wordt onderzocht, de FIT-HIP behandeling, bestaat uit gerichte opsporing en behandeling van valangst bij mensen die revalideren na een heupbreuk. Het is een wereldwijd bekende therapie voor angstklachten en bestaat uit begeleiding door het revalidatie team.


De FIT-HIP behandeling is een toevoeging op de reguliere geriatrische revalidatie zorg. Het werd gegeven voor de periode dat de deelnemer in de GRZ was opgenomen. De medewerkers van de revalidatie teams ontvingen scholing om de behandeling goed te kunnen uitvoeren.


Er zijn geen risico’s verbonden aan de behandeling. Er zijn ook geen extra kosten verbonden aan de behandeling. Een deelnemer hoeft zich niet aan specifieke leefregels te houden voor de behandeling of voor dit onderzoek.                                          METINGEN


De metingen in dit onderzoek bestaan uit een aantal vragenlijsten en metingen naar spierkracht, lopen en balans. Deze metingen worden afgenomen in de eerste week van opname in de revalidatie en in de week van het ontslag uit de revalidatie. Deelnemers ontvangen daarnaast drie en zes maanden na ontslag uit de revalidatie een paar vragenlijsten per post.


VALKALENDER


Tijdens de revalidatie wordt er hard aan gewerkt om mensen na een heupbreuk weer zo goed en veilig mogelijk te laten lopen. Er zal aandacht zijn voor manieren om de kans op vallen te voorkomen of zoveel mogelijk te verkleinen. Mocht het helaas toch een keer gebeuren dat deelnemers zijn gevallen, willen we dit graag weten. Voor dit onderzoek vragen wij de deelnemers bij te houden of / wanneer ze zijn gevallen en wat de omstandigheden waren van de valpartij. Dit doen we door middel van valkalenders. We vragen de deelnemers de valkalenders  bij te houden gedurende de revalidatie en tot zes maanden na ontslag uit de revalidatie (het moment van de laatste metingen).NA HET ONDERZOEK


De laatste metingen zijn afgenomen bij mij, wat nu?

De behandeling wordt gegeven voor de duur van de geriatrische revalidatie. De vragenlijsten die zes maanden na ontslag uit de revalidatie worden toegestuurd, zijn de laatste metingen voor het FIT-HIP onderzoek. Het onderzoek wordt voor deelnemers op dat moment afgerond. Via de nieuwsbrieven op deze website kunt u wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en uitkomsten van het onderzoek.

 

Het FIT-HIP onderzoek